0

لیست کامل تبدیل واحد ها

دوشنبه, 6 آذر 1402

-تبدیل واحد های طول
1 متر = 10 دسی متر
1 متر = 100 سانتی متر
1متر = 1000 میلی متر
1 متر = 1000000 میکرون یا میکرومتر
1 متر = 39.37 اینچ
1 متر = 0.001 کیلومتر
1 دسی متر = 10 سانتی متر
1 دسی متر = 100 میلی متر
1 دسی متر = 100000 میکرون
1 دسی متر = 0.1 متر
1 سانتی متر = 0.01 متر
1 سانتی متر = 0.1 دسی متر
1 سانتی متر = 10 میلی متر
1 سانتی متر = 10000 میکرون
1 میلی متر = 0.001 متر
1 میلی متر = 0.01 دسی متر

-تبدیل واحدهای سطح

1 هکتار = 10000 متر مربع
1 متر مربع = 100 دسی متر مربع
1 متر مربع = 10000 سانتی متر مربع
1 متر مربع = 1000000 میلی متر مربع
1 متر مربع = 0.0001 هکتار
1 دسی متر مربع = 0.01 متر مربع

1 دسی متر مربع = 100 سانتی متر مربع
1 دسی متر مربع = 10000 میلی متر مربع
1 سانتی متر مربع = 0.0001 متر مربع
1 سانتی متر مربع = 0.01 دسی متر مربع
1 سانتی متر مربع = 100 میلی متر مربع
1 میلی متر مربع = 0.000001 متر مربع
1 میلی متر مربع = 0.0001 دسی متر مربع
1 میلی متر مربع = 0.01 سانتی متر مربع

-تبدیل واحد های حجم

1 متر مکعب = 1000 لیتر یا 1000 دسی متر مکعب
1 متر مکعب = 1000000 سانتی متر مکعب یا 1000000 میلی لیتر
1 دسی متر مکعب یا 1 لیتر = 0.001 متر مکعب
1 دسی متر مکعب یا 1 لیتر = 1000 سانتی متر مکعب
1 سانتی متر مکعب = 0.000001 متر مکعب
1 سانتی متر مکعب = 0.001 دسی متر مکعب یا 0.001 لیتر

-تبدیل واحدهای وزن

1 تن = 1000 کیلو گرم
1 تن = 1000000 گرم
1 کیلو گرم = 1000 گرم
1 کیلو گرم = 1000000 میلی گرم
1 کیلو گرم = 0.001 تن
1 گرم = 0.000001 تن
1 گرم = 0.001 کیلو گرم

نظر خود را وارد نمایید