پاسکوپلاس

سبزه های عیدتون رو کی بزارید؟

چهارشنبه, 2 اسفند 1402

1.عدس

زمان خیساندن: 10 تا 18 ساعت 

زمان کاشت: 10 اسفند

2.ماش

زمان خیساندن: 10 تا 18 ساعت

زمان کاشت: 10 اسفند

3.خرفه

زمان خیساندن: 6 تا 8 ساعت

زمان کاشت: 22 اسفند

4.تخم کدو

زمان خیساندن: 48 ساعت

زمان کاشت: 10 اسفند

5.گندم

زمان خیساندن: 10 تا 18 ساعت

زمان کاشت: 15 ساعت

6.شاهی

زمان خیساندن: 10 تا 18 ساعت

زمان کاشت: 22 اسفند

نظر خود را وارد نمایید