پاسکوپلاس

فیلترها

ضخامت (میکرون)
طول
عرض (سانتی متر)